صفحه پروفایل علم سنجی
علی ادریسی
Ali Edrisi
Citations
H-Index
Articles

توزیع مقالات در چارک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها براساس شاخص SJR

in Scopus
Last Synced: 2021/08/04
Subject Area (Scopus)
Formats Name
  • Edrisi, Ali
  • Edrissi, A.
  • Edrissi, Ali
Filtered by:
No. Title Source Date Authors
{{++index}} {{item.Title}} {{item.Title}} {{item.Title}} {{item.Journal}} {{item.JournalDetails}} {{item.authors}}