اطلاعات شخص Scholar SCOPUS ISI
ردیف تصویر نام خانوادگی گروه آموزشی citation h-index Article citation h-index Article citation h-index Article
{{++index}} فاقد عکس {{item.Name}} {{item.Family}} {{item.Trend}} {{item.ScholarCountCitation}} {{item.ScholarCountHindex}} {{item.ScholarCountDocuments}} {{item.ScopusCountCitation}} {{item.ScopusCountHindex}} {{item.ScopusCountDocuments}} {{item.IsiCountSumTimeCited}} {{item.IsiCountHindex}} {{item.IscCountDocuments}}